چهار شنبه 1 خرداد 1398 ( 21:29:12 )
نتیجه جستجو شما

ایران رکورد سرشماری اینترنتی را شکست

با مشارکت ۳۹ درصدی جمعیت کشور در سرشماری اینترنتی، ایران در جایگاهی بالاتر از ژاپن قرار گرفت.

رتبه دوم مشارکت اینترنتی برای ایران

ایران پس از ژاپن رتبه دوم مشارکت اینترنتی مردم در سرشماری را به خود اختصاص داد.

1