سه شنبه 23 مرداد 1397 ( 13:42:51 )
نتیجه جستجو شما

برنامه ریزی برای حوادث احتمالی در کسب و کار

آماده بودن برای حوادث احتمالی در کسب و کار، از وظایف حیاتی مدیران و رهبران است که در مواقع حساس از بحران‌های اساسی جلوگیری می‌کند.

1