07136276694 - 07136285610 : تلفن تماس
نتیجه جستجو شما
منتخبی از بهترین تصاویر خبرگزاری رویترز

منتخبی از بهترین تصاویر خبرگزاری رویترز

پنج شنبه 7 اسفند 1393

درست سی سال پیش بود که رویترز سرویس تصویری خود را تأسیس کرد، سرویسی که نقشی کلیدی، در اشاعه و نمایش تأثیر قدرتمند عکاسی خبری یا همان فوتوژورنالیسم (Ph...

ادامه مطلب
1